• Waterschap Vallei en Veluwe

Grootste crisisoefening bij rivierdijken gestart

WAGENINGEN Langs de grote rivieren in Nederland vindt deze week de grootschalige crisisoefening 'Deining & Doorbraak' plaats. Om goed voorbereid te zijn op een situatie van extreem hoog water in de rivieren, oefenen langs de Rijntakken vijf waterschappen samen met veiligheidsregio's, Rijkswaterstaat Oost Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en het ministerie van Defensie. Het is voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 dat op deze grote schaal wordt geoefend met zo veel betrokken instanties.

Waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor het gebied tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Dat gebied loopt van Hattem via Spankeren naar Wageningen, en via Baarn en Spakenburg terug naar Hattem. Het dijkleger van Waterschap Vallei en Veluwe dat actief is in het gebied telt bijna honderd man.

GREBBEDIJK Defensie oefent, onder leiding van wachtcommandanten van het waterschap, met tien militairen in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Vijf militairen worden ingezet op de Grebbedijk bij Wageningen en vijf militairen worden elders in het gebied ingezet. Wanneer de Grebbedijk doorbreekt heeft dat grote gevolgen. Het water uit de Rijn stroomt van Wageningen tot aan Amersfoort, waarbij het waterpeil in Veenendaal oploopt tot 3 tot 4 meter hoog. De dijk beschermt 250.000 inwoners van Nederland. De economische schade van een dijkdoorbraak van de Grebbedijk is in totaal berekend op 27 miljard euro.

CRISISMANAGEMENT In het jaar 1995 bedreigden hoge waterstanden in de rivieren de dijken en polders. In het rivierenland moesten bijna een kwart miljoen mensen evacueren. In Deining & Doorbraak oefenen de vijf waterschappen, drie veiligheidsregio's, Rijkswaterstaat Oost Nederland en het ministerie van defensie voor het eerst gezamenlijk en met een gedeeld crisismanagementsysteem.

OEFENING De oefening 'Deining & Doorbraak' duurt een week. Op maandag start de oefening met berichten over een hoge waterstand bij Lobith. De rest van de week wordt geoefend met de gevolgen van die waterstand. Op woensdag 27 september zijn de waterschappen actief met hun 'dijkleger', samen met het ministerie van Defensie. Die dag inspecteren ruim 1.500 mensen 1.147 kilometer rivierdijk. Achter die dijken wonen en werken ruim vier miljoen Nederlanders. De oefening werkt naar een climax toe, op vrijdagmiddag is de oefening afgelopen.

SYSTEEM Door te oefenen met een fictieve hoogwatergolf in de rivier willen de crisispartners ervaren hoe hun samenwerking op alle niveaus verloopt en hun crisisaanpak in de praktijk testen. Ook het samenwerken aan de hand van een gedeeld crisismanagementsysteem staat hoog op de agenda. De oefening Deining & Doorbraak is de eerste oefening van deze omvang door het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland (PCWM).