• Pieter van Lent: ,,In Wolfheze is het voorzieningenniveau niet meer op peil en in Renkum leiden de activiteiten van Parenco te vaak tot overlast bij omwonenden."

    berrydereusfotografie.nl

'Samen komen we er wél'

RENKUM Het CDA in Renkum wil de komende jaren extra aandacht geven aan verbinding tussen de Renkumse dorpen. ,,Samen zijn we één gemeente Renkum. Een gemeente waar het nu bedroevend slecht gesteld is met het onderhoud van wegen."

Pieter Ploeg

En dat geldt ook voor de paden in de woonwijken, vindt lijsttrekker Pieter van Lent van het CDA. De Christendemocratische oud-wethouder vindt dat in de afgelopen jaren kaalslag is aangericht bij het (muziek-)verenigingsleven, dat eveneens een verbindende rol zou moeten spelen. Volgens Van Lent is dat een gevolg van het niet meer beschikbaar stellen van subsidies: ,,De gemeente moet daarin verantwoordelijkheid nemen."

WEGENNET Om de slogan 'Samen komen we er wél' te kunnen uitvoeren, dient niet alleen het wegennet te worden aangepakt, ook op andere terreinen moeten investeringen worden gedaan. ,,Want", zegt Van Lent, ,,voor het groenonderhoud bijvoorbeeld was al een extra potje gereserveerd. Maar de vraag is of dat wel voldoende is voor de langere termijn. ,,Eerst moet nu voor onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden echt heel snel geld beschikbaar komen om de inhaalslag te kunnen maken. Op het ogenblik wordt het gewenste onderhoudsniveau niet gehaald. En de wegen en paden binnen de 30km-zones zijn er helemaal slecht aan toe. Het CDA beschouwt die aanpak als één van de speerpunten," zo staat in het verkiezingsprogramma.

STEUN Pieter van Lent is tijdens de campagne gesteund door onder andere zijn dochter Francis (26), oud-voorzitter van de Jongerenraad in Renkum. Ze staat nu op plaats vijf van de Renkumse CDA-kieslijst en maakt kans op een zetel in de gemeenteraad. De partij telt momenteel drie zetels, maar vader Van Lent rekent op een bescheiden winst. In politiek Renkum zijn de CDA-uitgangspunten gevat in de begrippen solidariteit, publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Van Lent: ,,Onze identiteit staat voor behoud en bevordering van de gemeenschapszin, omzien naar elkaar en overbruggen van tegenstellingen tussen arm en rijk, hoog- of laag opgeleid en van mensen die kansen grijpen tegenover achterblijvers." Mensen, organisaties en bedrijven zijn volgens de CDA-leider onderling allemaal verschillend, maar leveren ook allemaal een bijdrage aan onze gemeente. ,,Zij weten vaak goed zelf zaken te regelen. Dat hoeft niet altijd door de gemeente gedaan te worden, als er maar wederzijds vertrouwen is," vindt Van Lent.

Naast maatschappelijk initiatief ondersteunt het CDA betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. Van Lent: ,,Betrokkenheid tussen jong en oud en tussen arm en rijk. We leven immers niet alleen vóór onszelf, maar ook mét elkaar. De gemeente zorgt voor de basis van sociale zekerheid: voor iedereen is er goede gezondheidszorg, onderwijs en inkomen, waarbij de persoonlijke factor en menselijke maat niet uit het oog mag worden verloren."

SNUFFEL-APP Omdat volgens het CDA de leefbaarheid van enkele dorpen sterk onder druk staat, heeft de partij begin februari de 'snuffel-app' geïntroduceerd. ,,In Wolfheze is het voorzieningenniveau niet meer op peil en in Renkum leiden de activiteiten van Parenco te vaak tot overlast bij omwonenden. Dat zijn belangrijke problemen, die in de komende raadsperiode moeten worden opgelost." Inmiddels beschikken volgens Van Lent tientallen omwonenden over deze app, die als platform dient om overlast te melden. Daarmee kan die overlast voor de overheid inzichtelijk worden gemaakt. En Parenco kan daar ook haar voordeel mee doen, aldus de oud-wethouder.

SCHONE ENERGIEBRONNEN In Renkum zullen inwoners de komende jaren steeds meer merken van de energietransitie, waarbij elektriciteits- en gasnetwerken vervangen worden door lokaal opgewekte schone energiebronnen. Van Lent: ,,Wij zien nut en noodzaak in van deze veranderingen. Maar tegelijkertijd worden inwoners geraakt in hun persoonlijke levenssfeer. Het CDA vindt het dan ook belangrijk dat inwoners en bedrijven in Renkum het initiatief nemen bij het realiseren van deze transitie, waarin de gemeente een faciliterende rol speelt."

Het noemen van een streefdatum voor een CO2-neutraal Renkum vindt het CDA niet opportuun: ,,Een jaartal in de verre toekomst suggereert ruimte die er niet is en een snelle streefdatum houdt draconische maatregelen in. We moeten eerlijk zijn. Uitvoering van de huidige plannen is niet haalbaar. Wij willen dat inwoners betrokken worden bij dit proces, zodat we wel realistische doelen stellen en maatregelen treffen, mét impact." Met Renkum Realistisch Duurzaam wil het CDA dat inwoners van de gemeente ook in de toekomst verzekerd zijn van een fraaie groene omgeving, met goede voorzieningen en volop ruimte voor wonen, werken en recreëren. Van Lent: "Dat is een kernkwaliteit, die hier ook beschikbaar moet blijven voor volgende generaties."