• GroenLinks

'Geluk verbindt in Renkum'

RENKUM GroenLinks in Renkum wil zich de komende jaren inzetten voor een open samenleving, waarin iedereen zijn mening kan geven en zichzelf is. En waar alle inwoners ruimte en kansen krijgen om gelukkig te zijn.

Pieter Ploeg

Geluk en welzijn staan centraal, gevoed door de prachtige groene omgeving van de zes dorpen in onze gemeente. Dat stelt lijsttrekker Charlotte de Roo (52) van GroenLinks.

Het verkiezingsprogramma van de coalitiepartij in Renkum benadrukt dat de wens om gelukkig te zijn door iedereen wordt gedeeld. ,,We wensen elkaar geluk toe. Familieleden, vrienden en buren. Niet alleen met Nieuwjaar en op verjaardagen. Maar ook gewoon, zomaar. Daarom heeft GroenLinks gekozen voor geluk als leidraad in ons programma", zegt De Roo.

De lijsttrekker is van mening dat geluk verbindt: ,,Gelukkige mensen leven over het algemeen langer, zijn vaak gezonder en hebben meer veerkracht om met tegenslagen om te gaan. Als de gemeente vooral focust op economische groei, vragen wij ons af of onze inwoners daar echt iets mee opschieten. Wij zijn van mening dat het in de eerste plaats om mensen draait. Financieel beleid is er om inhoudelijke keuzes mogelijk te maken. Vanuit dat besef past 'Gelukkig in Renkum' prima bij GroenLinks."

De in Denemarken geboren Charlotte de Roo woont sinds 2005 in Oosterbeek en zit nu acht jaar in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 2014 was ze ook lijsttrekker van GroenLinks. Ze is bevlogen en zegt de politiek te zijn ingegaan omdat ze het kwetsbare in onze wereld wil beschermen. ,,Denk aan natuur, dieren, kinderen, maar ook aan mensen die hulpbehoevend zijn. Zelf heb ik een spierziekte, waardoor het soms een uitdaging is om dingen te doen die ik graag wil, maar leven met een beperking maakt dat niet makkelijk. En daar worstelen veel Nederlanders mee. Ook in onze gemeente. Goede hulp op het juiste moment helpt mensen om op eigen kracht verder te komen."

LANDSCHAP De Renkumse partijleider zegt dat GroenLinks veel waarde hecht aan het unieke landschap en de natuur in en om onze dorpen. ,,Versterking van de biodiversiteit en ecologische verbindingen is heel belangrijk," aldus de politica. Natuur en klimaat zijn grote thema's voor GroenLinks. ,,We moeten er alles aan doen om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. In alle huizen moet goede isolatie komen, ook in sociale huurwoningen. En er zijn ook in Renkum nog veel kansen om schone, hernieuwbare energie op te wekken."

INVLOED GroenLinks in Renkum vindt het een goede ontwikkeling dat inwoners steeds meer invloed krijgen op het gemeentelijk beleid. ,,De tijden zijn veranderd. Op het gebied van ouder worden, veranderende zorg, voortgaande digitalisering, de nieuwe Omgevingswet, energie en klimaat, werk en inkomen worden verantwoordelijkheden steeds meer bij de burger gelegd. Niet iedereen heeft de capaciteiten en middelen om aan deze verwachting te kunnen voldoen. Belangrijk is dat we niemand aan zijn lot overlaten en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om blijven gaan," vindt de Groenlinks-leider. Een onafhankelijke, lokale ombudspersoon kan volgens Charlotte de Roo een positieve rol spelen tussen gemeente en mensen die minder vertrouwen hebben in de overheid of die minder goed voor zichzelf kunnen opkomen.

Ze geeft een opsomming van stelregels van de landelijke ombudsman: niemand mag buiten de boot vallen, systemen zijn niet belangrijker dan mensen, schulden komen nooit alleen, iedereen moet de weg naar voorzieningen kunnen vinden, mensen moeten weten wie waarover gaat, de verschillende grondrechten moeten in balans zijn. GroenLinks in Renkum vindt ook dat de gemeente een veilige haven moet zijn voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking. De Roo: ,,We willen inwoners actief betrekken bij taal-training, integratie en begeleiding van statushouders zodat zij hun nieuwe leven kunnen opbouwen. Natuurlik houden we daarbij rekening met de draagkracht van de gemeenschap."

SAMENWERKING De 52-jarige politica vindt dat een gelukkig bestaan in Renkum ook voortkomt uit een nauwe samenwerking tussen gemeente, politie en burgers. ,,Het gaat niet alleen om een veilig huis en een veilige buurt, maar ook om het behoud van een groene en gezonde leefomgeving in de hele gemeente. En daarnaast strijdt GroenLinks voor sociale en fysieke veiligheid. Dat betekent goed onderhouden wegen en straten, veilige fiets- en wandelpaden en ondersteuning van groepen inwoners die zich inzetten voor nog meer geluk voor iedereen."