• Het publiek werd ook gevraagd of ze voor de campusrondweg waren (rode stencils) of voor inzetten op andere oplossingen (groen).

    Lenny Putman

Duurzaamheidsdebat: alle partijen willen circulair, verdeeldheid over de rondweg

WAGENINGEN Hoe denken de negen Wageningse politieke partijen over de volgende dilemma's: zonneparken of windmolens, lineaire of circulaire economie, wel of niet inzetten op andere oplossingen dan een rondweg campus? Deze vragen stonden woensdag 7 maart centraal tijdens het drukbezochte Duurzaamheidsdebat georganiseerd door het Platform Duurzaam Wageningen samen met de bibliotheek. Ieder onderwerp werd ingeleid door twee of drie korte pitches, waarna de partijen tussen twee uitersten moesten kiezen, en levendige discussies ontstonden onder de kundige leiding van debatleider Jelle de Gruyter.

Het eerste onderwerp, klimaat en energie, werd toegespitst op de vraag hoe Wageningen klimaatneutraal kan zijn in 2030. Volgens een extern onderzoek uitgevoerd voor de gemeente zelf, is daar, zelfs als alle geschikte daken in Wageningen bedekt zouden zijn met zonnepanelen, opwekking van duurzame energie voor nodig opgewekt door vier windmolens of 44 hectare aan zonneparken in het buitengebied. Voor beide oplossingen is het animo in Wageningen niet groot, maar is dat niet onvermijdelijk om klimaatneutraal te worden? En waar kiezen de partijen dan voor: windmolens of zonneparken in het buitengebied? Gedwongen tot een keuze schaarden VVD, CU, Stadspartij en Connect zich achter de zonneparken, en SP, PvdA, GL, D66 en CDA achter de windmolens, hoewel de PvdA daar eigenlijk ook niet voor bleek te zijn. Uit de hierop volgende discussie bleek dat goede kennis over bovenstaande getallen niet bij alle partijen even scherp aanwezig was, en dat discussies over impopulaire keuzes liever vermeden worden. Over de vaak geopperde optie om windmolens langs de snelwegen in de buurt te plaatsen, bleek dat daarover wel met de daaraan liggende gemeenten gesproken is, maar dat die daar niet aan mee willen werken ten gunste van de energieopwekking in Wageningen. Conclusie is dat de visies van de verschillende partijen ten aanzien van duurzame energieopwekking buiten de bebouwde kom om klimaatneutraal te worden nog mijlenver uiteen liggen.

Het volgende dilemma was: moeten we doorgaan met ongebreidelde groei, of moeten de partijen juist streven naar een meer circulaire benadering? Het publiek was vrijwel geheel voor de circulaire benadering. Opmerkelijk genoeg bleken ook alle partijen voor de circulaire benadering, al bleek dat bij de VVD vooral te betekenen dat ze niet tegen circulair geproduceerde producten waren. Hoe de partijen concreet vorm aan een meer circulaire benadering wilden geven, werd niet zo duidelijk uit de discussie.

Het laatste debatonderwerp, 'de rondweg', leidde tot spetterende discussies. De eerste inleider, Leo vd Berg, stelde dat ' er telkens niet geluisterd was naar de inbreng van bewoners'  en eindigde zijn pitch met 'waar een wil is, is een weg terug'. De andere inleider, mobiliteitsexpert Anton Franken, vond het zogenaamde 'bereikbaarheidsprobleem' van Wageningen een lachertje vergeleken met andere universiteitssteden en betoogde dat deze steden lieten zien dat er veel andere mogelijkheden zijn om betere bereikbaarheid te bevorderen zonder extra asfalt. ,,Kunnen we nou echt niet meer creativiteit opbrengen dan een kilometer nieuwe weg aanleggen voor 20 miljoen?"

De vraag aan de partijen was vervolgens: ,,Gaat uw partij zich inzetten voor andere oplossingen dan een rondweg campus?" SP, PvdA, GL en CU verklaarden zich hier van harte toe bereid, de andere partijen niet, met D66 en Connect een beetje weifelachtig in het midden. D66 en Stadspartij redeneerden dat het toch niet tegen te houden was, en door mee te werken tenminste nog invloed te kunnen uitoefenen op het proces. Dit ontlokte de uitspraak van Peter de Haan van de CU tegen Dennis Gudden van D66: ,,Als je die campusrondweg niet wilt, dan moet je dat ook hardop zeggen, én niet té gemakkelijk opgeven!"

Mathilde Maijer van de PvdA toonde zich fel tegenstander van de rondweg en stelde: ,,Je hoeft maar heel weinig auto's van de weg af te krijgen en die hele rondweg is niet meer nodig", en dat ze het werkelijk onbegrijpelijk vond dat we spreken over een rondweg, terwijl in Wageningen alleen CDA en VVD echt voor zijn, en er in de provincie eigenlijk ook geen meerderheid is. Han ter Maat gaf haar de repliek dat ze dan maar eens te rade moest gaan bij haar eigen partij in de provincie, waar de PvdA en D66 de VVD, het CDA en de SGP aan een meerderheid hielpen voor het inpassingsbesluit.

Het Platform Duurzaam Wageningen ziet redenen genoeg om over alle deze thema's aparte avonden te organiseren, om te beginnen over de vele alternatieven voor een campusrondweg. Op www.duurzaamwageningen.nl staan de de resultaten van de door het Platform gehouden 'Duurzaamheidsenquête' vinden, en de standpunten van de verschillende partijen over duurzaamheidsvraagstukken in Wageningen. Binnenkort zal ook een meer uitgebreid verslag van de avond, en sommige inleidingen geplaatst worden.