• VVD-lijsttrekker Ton de Boer: ,,Er is op dit moment geen enkele reden om over te gaan tot een gemeentelijke herindeling."

    Jan Boelens

'Dorpse en groene karakter moet behouden blijven'

RENKUM De VVD in de Renkumse gemeenteraad wil inwoners zo veel mogelijk ruimte en gelegenheid bieden hun leven naar eigen inzicht en behoefte in te richten, waarbij ze gebruik maken van eigen mogelijkheden en talenten.

Pieter Ploeg

De gemeente zou daarin een belangrijke en bevorderende rol moeten spelen door beperking of afschaffing van regelgeving. Fractieleider Ton de Boer van de VVD in Renkum vindt wel dat het bedrijfsleven zelf verantwoordelijk is voor het nemen van duurzame maatregelen, die gericht zijn op energiebesparing en het beperken van vervuiling.

Persoonlijk vindt de liberaal inwonersparticipatie van groot belang om als raadslid precies te weten wat er speelt. De Boer: ,,Het is heel belangrijk dat iedereen in Renkum meer betrokken wordt bij politieke vraagstukken, zodat de juiste beslissingen genomen kunnen worden."

KORTE LIJNEN ,,Ondernemers zouden zaken met de gemeente zo veel mogelijk digitaal via één loket moeten kunnen afhandelen. Ook moeten de lijnen vanuit de plaatselijke overheid kort gehouden worden, zodat er pro-actief kan worden gehandeld," aldus De Boer, die in het VVD-verkiezingsprogramma ook benadrukt dat bij gemeentelijke aanbestedingen altijd lokale bedrijven moeten worden uitgenodigd mee te dingen. De VVD is er fel op tegen dat armoederegelingen worden getroffen die het aannemen van een betaalde baan belemmeren. ,,Geen regeltjes dus die het armoede-verval alleen maar vergroten", stelt de liberale leider. De Boer is blij met de kandidaatstelling van Oscar Hollink. ,,Hij is ook lid van de ondernemersvereniging in Oosterbeek. We willen als VVD lokaal ondernemerschap binnen de hele gemeente Renkum bevorderen. Dat betekent dat we alles zullen doen om de vestigingsmogelijkheden voor detailhandel, dienstverlening, toerisme en vrije sector te verbeteren. Meer lokale ondernemers betekent immers een verbetering van de lokale werkgelegenheid", aldus De Boer.

Fraude moet volgens de VVD-voorman hard worden aangepakt. ,,Een vergissinkje met de ingewikkelde gemeentelijke regelgeving moet menselijk worden afgehandeld. Maar wanneer zo'n vergissing vaker voorkomt of wanneer echt sprake is van fraude, moet dat hard worden bestraft." De gemeente dient volgens De Boer uitsluitend daar waar nodig Renkummers tijdelijk of permanent te ondersteunen. ,,Die hulp moet dan wel toegespitst zijn op de specifieke behoefte en alleen maar gericht op het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid." Nu steeds meer mensen het initiatief nemen voor gezamenlijke oplossingen van maatschappelijke vraagstukken, hoopt de VVD-fractieleider dat Renkum een krachtige en financieel gezonde gemeente blijft.

De Boer: ,,Schaalvergroting door samenvoeging van gemeenten blijkt op veel vlakken niet goed te werken. Renkum lijkt qua bevolkingssamenstelling niet op het stedelijke Arnhem en ook niet op studentenstad Wageningen of het provinciale Ede. Renkum heeft een goed aanbod van gemeentelijke diensten en – dankzij de VVD – al jarenlang gelijkblijvende lokale lasten door een goed financieel beheer. Er is op dit moment dan ook geen enkele reden om over te gaan tot een gemeentelijke herindeling."

GROENE KARAKTER In het verkiezingsprogramma van de VVD wordt ook benadrukt dat het groene karakter en de mooie leefomgeving van de gemeente Renkum behouden moet blijven. De Boer: ,,Inwoners dienen op ieder moment in hun leven het juiste huis te kunnen vinden. De zes dorpen moeten dan wel aantrekkelijker worden gemaakt voor jonge gezinnen en de mogelijkheden voor doorstroming dienen te worden aangepast." De VVD in Renkum is daarnaast van mening dat locaties, die niet bestemd zijn voor wonen, maar langdurig leegstaan, voor wonen herbestemd kunnen worden. Van nieuwe hoogbouw is de partij geen voorstander. Ook de bereikbaarheid van alle zes dorpen – met welk vervoermiddel dan ook - is een belangrijk issue voor de liberalen. ,,We hebben te maken met verkeersvoorzieningen in een bestaande infrastructuur en nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden naast de bestaande wegen. Verkeersveiligheid en goed onderhoud van wegen staan bij ons dan ook hoog op het lijstje.

De Boer vervolgt: ,,Dit onderhoud staat al jaren onder druk. Om te voorkomen dat achterstallige werkzaamheden leiden tot kapitaalvernietiging, willen we de komende periode meer en beter onderhoud van wegen en fiets- en voetpaden. Daarnaast hecht de partij grote waarde aan de verkeersveiligheid rond scholen, sportvoorzieningen en de twee NS-stations. Een ander punt dat bij de VVD hoge prioriteit heeft, is het voorkomen van energieverspilling. ,,Daarom stimuleren we isolatie van woningen en gebouwen. En daarin zou de lokale overheid een voorbeeldfunctie moeten hebben om gemeentelijke gebouwen en nieuwe investeringen te laten voldoen aan de gebruiksstandaard die het milieu zo min mogelijk belast", aldus De Boer.