Wageningen en provincie meteen in gesprek over bereikbaarheid

WAGENINGEN Meteen na de besluitvorming over de financiën voor de bereikbaarheid van Wageningen, zijn de provincie en gemeente Wageningen met elkaar in gesprek gegaan. De door de raad besloten 'soberder' oplossing vraagt om nieuwe berekeningen. Het doel is om de uitkomsten daarvan in september beschikbaar te hebben zodat wethouder Han ter Maat en gedeputeerde Conny Bieze dan weer in gesprek kunnen met elkaar.

Wethouder Verkeer, Han ter Maat: ,,In het bestuurlijk overleg dat ik vorige week donderdag met gedeputeerde Conny Bieze heb gevoerd, heb ik de politieke achtergrond van het besluit van de gemeenteraad nader toegelicht. We hebben bevestigd dat we samen blijven optrekken in dit dossier en het tempo erin willen houden, ook al is er nu een geringe vertraging ontstaan. Daarom is door mij opdracht gegeven om te berekenen hoe de doorstroming zal zijn op de Mansholtlaan en Nijenoord Allee als de Nijenoord Allee niet verbreed wordt, zoals de gemeenteraad heeft uitgesproken. Daarbij kijken we niet alleen naar de verre toekomst (2030) maar ook naar 2020 en 2025. Dit geeft ons inzicht in de verwachte doorstroming en stremmingen op de kortere en langere termijn."

Ter Maat hoopt dat de uitkomsten van die nieuwe berekeningen in september beschikbaar zijn. Er kan dan zowel op bestuurlijk niveau over doorgesproken worden, maar ook met de breed samengestelde klankbordgroep/werkgroep. Deze groep met vertegenwoordigers van diverse belangen in de stad blijft betrokken worden bij de verdere uitwerking van het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen.

Eind juni heeft Provinciale Staten van de provincie Gelderland besloten 9,5 miljoen euro te reserveren voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen. De gemeenteraad van Wageningen heeft begin juli besloten het reeds gereserveerde budget van 5,25 miljoen euro in stand te houden en ook nog extra geld vrij te spelen voor de aanpak van de bereikbaarheid.

De gemeenteraad houdt vast aan eerdere besluiten om de bereikbaarheid te verbeteren via de bestaande infrastructuur. Ze kozen daarbij wel voor een soberder oplossing, die onder andere inhoudt realiseren van een ongelijkvloerse kruising Bornsesteeg/Nijenoord Allee; aanpassen kruising Mansholtlaan/Nijenoord Allee; en het niet verdubbelen van de Nijenoord Allee, waarbij een betere, gelijkvloerse fietsoversteek bij Hoevestein mogelijk blijft, met een logisch aansluitend fietspad op de Campus. De gemeenteraad geeft hierbij aan wel open te staan voor alternatieven en roept het college op om in goed overleg te blijven met de provincie.