• Onbekend

Voor de zomer besluit over bereikbaarheid Wageningen

WAGENINGEN Het besluit over hoe de bereikbaarheid van Wageningen wordt verbeterd, wordt tegen de zomer verwacht.

Afgelopen november gaf de gemeenteraad de opdracht aan het college van burgemeester en wethouders om ook mogelijke routes over en langs de Wageningen Campus te onderzoeken. Dat is de afgelopen maanden gedaan en afgestemd met de breed samengestelde klankbordgroep. De resultaten van deze onderzoeken worden in april met de gemeenteraad gedeeld. Het college van b. en w. adviseert vervolgens de gemeenteraad om de meest kansrijke variant verder uit te werken. De raad beslist naar verwachting begin juli hierover.

Verantwoordelijk wethouder Han ter Maat: ,,Het college is van mening dat de gemeenteraad zo meteen over voldoende informatie beschikt om ook daadwerkelijk een beslissing te nemen. Alle aspecten van de verschillende oplossingsvarianten zijn, voor zover op dit moment mogelijk, in beeld gebracht. De varianten over de Nijenoord Allee en over of langs de Wageningen Campus zijn nu met elkaar te vergelijken op het gebied van verkeersafwikkeling, gevolgen en gemak voor de fietsers, leefbaarheid, natuur en ecologie en ook de kosten. In april organiseren we een bijeenkomst om de raadsleden te informeren; voor de inwoners van de stad gebeurt dat naar verwachting in mei. Het besluitvormingsproces richting de gemeenteraad begint ook in mei, zodat het definitieve besluit nog voor de zomer kan vallen. Ik wil snel door kunnen met dit proces om te zorgen dat de stad ook in de toekomst goed bereikbaar blijft: we hebben het immers over de situatie van ná 2030. Goede bereikbaarheid is belangrijk voor onze inwoners, maar ook voor de economische aantrekkelijkheid van onze stad én voor de regio FoodValley. Dat signaal heb ik ook van de provincie ontvangen, dus ook op dat vlak zitten we op één lijn."

VARIANTEN Voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad werd in eerste instantie alleen gekeken naar het aanpassen van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee. Deze oplossingen bleken echter bijzonder kostbaar en de raad had behoefte aan vergelijkingsmateriaal. Daarom werd in novenmber vorig jaar de opdracht gegeven om ook varianten over en langs de Wageningen Campus te onderzoeken, inclusief het plan Ruggengraat 2.0 dat door een coalitie van inwoners is ingediend. In afstemming met de klankbordgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van bewoners uit diverse wijken, ondernemers, Wageningen UR, Idealis, NIOO en diverse belangenpartijen) is een aantal mogelijke routes bedacht en onderzocht. De uitkomsten hiervan kunnen nu met de politiek en met de stad gedeeld worden.

De afgelopen maanden is ook alvast gekeken hoe de gevolgen voor natuur en landschap zo beperkt mogelijk blijven of gecompenseerd kunnen worden. Dat is ook gebeurd met het oog op de bescherming van de leefbaarheid in de verschillende wijken. In de volgende fase van het project wordt dit op detail uitgewerkt. Nadat de gemeenteraad een beslissing heeft genomen over de meest kansrijke variant, kan dit ontwerp verder worden uitgewerkt, onderzocht en geoptimaliseerd. Ook hierbij worden inwoners, ondernemers en belangenbehartigers betrokken.