Volgende stap naar nieuwbouw aan Dorrestijnplantsoen Heelsum

RENKUM Wethouder Jasper Verstand van de gemeente Renkum en directeur Vastgoedregie Patrick Esveld van woningstichting Vivare ondertekenden dinsdag 11 oktober een intentieovereenkomst. De partijen gaan gezamenlijk onderzoeken of een (her)ontwikkeling mogelijk is van de huidige 53 appartementen, inclusief 'De Hucht', rond het Dorrestijnplantsoen in Heelsum.

De ooit als seniorenwoning gebouwde appartementen zijn verouderd en moeilijk te verhuren. Uit onderzoek blijkt dat er in de toekomst onvoldoende vraag is naar dergelijke appartementen. Er is juist behoefte aan ruime eengezinswoningen. De komende periode onderzoeken Vivare en de gemeente of het haalbaar is om de bestaande appartementen en 'De Hucht' te vervangen door nieuwbouw sociale huur eengezinswoningen (wordt onderzocht door Vivare) en vrije sector koopwoningen (wordt onderzocht door de gemeente). Tijdens de onderzoeksperiode wordt nadrukkelijk gekeken naar draagvlak voor het plan, dus hoe de omwonenden hier tegenaan kijken.

AFSPRAKEN De nieuwbouw van de huurwoningen geeft invulling aan de gemaakte prestatieafspraken tussen woningstichting Vivare en de gemeente Renkum voor de periode 2015 tot 2018. De beoogde eengezinswoningen worden levensloopgeschikte woningen. Dit houdt in dat zij geschikt zijn of eenvoudig geschikt zijn te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in het geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners. Hiermee wordt voldaan aan de vraag vanuit kwetsbare groepen. De eengezinswoningen worden bovendien duurzaam gebouwd en zijn duurzamer in het gebruik dan de bestaande oude appartementen.

ZITTENDE HUURDERS De huurders van de appartementen zijn in maart tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over de plannen. Alle huurders hebben inmiddels een persoonlijk gesprek gehad met de woonconsulent van Vivare, met aandacht voor de individuele situatie van de huurder. Op deze wijze kan waar nodig maatwerk geleverd worden bij de verdere uitwerking van het sociaal plan.

Binnenkort ontvangen de huurders een uitnodiging van Vivare voor een tweede bijeenkomst in november. Tijdens deze bijeenkomst worden de vervolgstappen besproken.

DE HUCHT Dorpsplatform Renkum-Heelsum verricht tot 1 januari 2017 het beheer en de exploitatie van De Hucht. In de komende periode wordt met de stichting Welzijn Renkum, de nieuwe netwerkorganisatie Renkum voor Elkaar en de huidige gebruikers van De Hucht naar alternatieve locaties voor activiteiten gezocht. Een aantal gebruikers heeft inmiddels al een nieuwe locatie gevonden.

In het gebied rondom het Dorrestijnplantsoen zijn een tweetal buurtinitiatieven, genaamd Groene Helling en Doornroosje. De buurtinitiatieven hebben grond in bruikleen van de gemeente en Vivare. Deze gronden zijn ingericht met moestuin en fruitbomen.

Voor het project moeten deze buurtinitiatieven verplaatst worden. De initiatiefnemers willen de buurtinitiatieven voortzetten op een andere plek. Zij zijn met de gemeente in gesprek over mogelijke alternatieven.

INFORMATIEAVOND Binnenkort wordt een informatieavond gehouden in 'De Hucht'. Hiervoor worden omwonenden en andere direct belanghebbenden schriftelijk uitgenodigd. Tijdens deze avond wordt het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp gepresenteerd. Daarnaast worden aanwezigen geïnformeerd over het vervolgproces en de planning.