Verwarde personen en huiselijk geweld prioriteiten in veiligheidsplan Renkum

RENKUM De gemeente stelt voor elke vier jaar een Integraal Veiligheidsplan vast. Een Integraal Veiligheidsplan is een plan op hoofdlijnen en afgestemd met de bekende veiligheidspartners zoals politie, brandweer (veiligheidsregio), veiligheidshuis en woningcorporatie waarmee verschillende prioriteiten zijn overeengekomen om vervolgens tot afspraken te komen.

Op dinsdag 17 oktober is het Integraal Veiligheidsplan voor 2018-2021 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Behandeling in de gemeenteraad komt in de komende raadscyclus van november aan de orde. Burgemeester Agnes Schaap: ,,Het organiseren van veiligheid op lokaal niveau is bijzonder complex en is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samenwerking met inwoners, ondernemers, gemeente, politie, Openbaar Ministerie (OM) en het maatschappelijk middenveld staat voorop. Daarbij wordt criminaliteit aangepakt door de veiligheidsdriehoek (gemeente-politie-Openbaar Ministerie), is er oog voor de relatie met zorgvraagstukken en wordt er actief ingezet op de leefbaarheid in de gemeente. Onze gezamenlijke ambitie is: samen zorgen voor een veilig en leefbaar Renkum voor al onze inwoners, bedrijven of wie ook maar verblijft in onze mooie gemeente. Met de nadruk op samen en daar met elkaar grip op houden. Deze ambitie loopt als een rode draad door het Integraal Veiligheidsplan 2018 - 2021 en is bepalend voor de uitvoering van de genoemde prioriteiten."

PRIORITEITEN Het Integraal Veiligheidsplan 2018-2021 richt zich de komende vier jaar op zeven gezamenlijke prioriteiten. Prioriteiten die in gezamenlijkheid met alle vaste veiligheidspartners zijn bepaald en worden uitgewerkt. In het integraal plan wordt ook de huidige situatie in de gemeente Renkum opgenomen. Daarnaast sluit het aan op de regionale/ landelijke trends die overal zichtbaar zijn.

De prioriteiten zijn: personen met verward gedrag; huiselijk geweld/ouder- en kindermishandeling; veilige evenementen; overlastgevende jeugd; ondermijning; de focus op intramurale zorginstellingen en de focus op alcoholmatiging en aanpak drugs.

De prioriteiten worden uitgewerkt in een jaarlijks uitvoeringsplan gekoppeld aan het Integraal Veiligheidsplan als kader. Dit uitvoeringsplan geeft een zo volledig mogelijk beeld op de uitvoering binnen de gemeente Renkum door de gezamenlijke veiligheidspartners. Naast de uitgewerkte prioriteiten wordt ook de inzet benoemd die niet is geprioriteerd, maar wel noodzakelijk is of al is afgesproken bijvoorbeeld in convenanten of in samenwerkingsafspraken.