• Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer ziet extra toe op honden aan de lijn

WAGENINGEN In de Wageningse Bovenpolder komen bijzondere vogelsoorten voor die soms zeldzaam zijn in Nederland. Het is volgens Staatsbosbeheer belangrijk dat deze vogels alle rust en ruimte hebben om te broeden en zich voort te planten. Daarom moeten honden in de Bovenpolder aan de lijn blijven en de vogels niet verstoren. Staatsbosbeheer zal hier de komende tijd extra op toezien. Wanneer hondenbezitters met de hond los wandelen, riskeren zij een boete.

Bijzondere soorten die voorkomen in de Wageningse Bovenpolder zijn bijvoorbeeld de roodborsttappuit en de blauwborst. Vogels nestelen op verschillende plekken in het gebied. Dat kan in de bosschages en meidoorns zijn maar ook in het hoge gras op de grond. Een aantal soorten zijn extra gevoelig voor verstoring. Wanneer ze een of twee keer van hun nest gejaagd zijn komen ze niet meer terug. Met als gevolg dat het broedsel mislukt.

In de Wageningse Bovenpolder moeten de honden altijd aan de lijn. Dit is aangegeven op de bebording bij de ingangen van het gebied vanwege de broedvogels en de paarden en koeien die er lopen. Er wordt echter lang niet altijd gehoor gegeven aan deze toegangsregel.