• Lex van Lieshout ANP XTRA

Renkum in zwaar weer

RENKUM De gemeente Renkum zit financieel in zwaar weer. Dat bleek uit de raadsvergadering van vorige week woensdag.

Feike Klomp

Hoewel dit nieuws tijdens de presentatie van de Perspectienota al boven tafel kwam. Bovendien is gebleken dat Renkum veel minder geld uit Den Haag krijgt. En dat is een bittere pil, concludeerde het college onlangs. Om te proberen de huishouding op orde te brengen neemt het college zich voor om de onroerendezaakbelasting te verhogen. Die kan oplopen tot maximaal zeven procent. En mogelijk worden er taken afgestoten. De raad is verdeeld over de Begroting 2019. Deze werd met pijn en moeite aangenomen. Partij Renkumse Dorpen, het CDA en GemeenteBelangen stemden tegen.

SPAGAAT GB gaf daags voor de raadsvergadering al aan niet in te zullen stemmen met de begroting. Uit de eerder besproken Perspectiefnota van na de zomer kwam al boven water dat Renkum de komende jaren te maken krijgt met tekorten. Daarbij zit Renkum in een spagaat. Aan de ene kant krijgt de gemeente steeds meer taken toebedeeld, anderzijds is er minder geld om deze uit te voeren. Uit de eerste berekeningen bleek al dat er voor dit jaar alleen al een tekort is van zes ton. De jaren daarna wordt dat er niet veel beter op. Jaarlijks komt Renkum tonnen tekort.

MEER AAN DE HAND Maar er is meer aan de hand, zo is gebleken. Renkum heeft de laatste tijd diep in de buidel getast om het werk te kunnen klaren. Zeker 36,5 procent van het werk binnen de gemeentemuren wordt door inhuur gedaan. Dat komt onder andere weer door een hoog ziekteverzuim en een reorganisatie. Zo is Renkum samen met de gemeente Arnhem bezig geweest om een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie De Connectie op poten te zetten. Als klap de op de vuurpijl blijkt dat Renkum minder geld krijgt uit Gemeentefonds. Dat blijkt uit de 'Septembercirculaire Gemeentefonds 2018'. Een bittere pil voor het college.

'ONVERANTWOORD' GemeenteBelangen ziet ernstige risico's in de nieuwe begroting, zo liet de fractie dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering al weten. 'Als de basis niet op orde is, vinden wij het onverstandig en zelfs onverantwoord om tegen beter weten in nieuwe dure ambities na te streven. De zelfstandigheid van Renkum zien we zelfs in gevaar komen', meldde de lokale partij.

BIJSTELLING Ook het CDA is, net als PRD, tegenstemmer van de begroting. Pieter van Lent namens het CDA: ,,Het tekort loopt fors op als we geen maatregelen nemen. Het college heeft zich ingespannen om het tekort 2018 zo laag mogelijk te houden. Bijna negen ton bijstelling 'bestaand beleid' voor dit jaar en ruim zes ton bijstelling voor 2019. Komt nog eens bij dat het college plannen heeft om 2.250.000 euro aan de algemene reserve te onttrekken, om invulling te geven aan het nieuwe beleid, naast een verhoging van 7% OZB."

ALTERNATIEVEN De partij is hier kritisch over. Van Lent benadrukt nog dat de begroting geen draagvlak onder de leden van het CDA heeft. Vandaar ook de tegenstem. Het CDA wil dat het college een begroting aanbiedt waarin ook alternatieven zijn uitgewerkt voor de voorgestelde 7% OZB-verhoging. Verder wil de partij alternatieven zien voor de uitname van de meer dan twee miljoen euro uit de algemene reserve.

VERPLICHTING Op woensdag 12 december bespreekt de raad welke mogelijkheden er zijn om taken af te stoten. Om verder financieel onheil af te wenden. Renkum zal alle zeilen moeten bij zetten wil het niet onder curatele komen te staan. Een niet structureel sluitende begroting wordt niet niet geaccepteerd, liet de PvdA nog doorschemeren. Tom Erkens: ,,De provincie is daar heel duidelijk over. Ik citeer: 'Uw gemeente heeft de verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. Ook naar onze inwoners hebben we die verplichting."