• Feike Klomp Tekst

Is Renkum aan het veranderen? (3)

RENKUM De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 leidden in de gemeente Renkum tot een nieuw college en een coalitieakkoord 'Veranderend Renkum'. Renkum wil een meer open en transparante politiek, waarbij de inwoner centraal staat. Hoe kijken zowel de coalitie als de oppositie hiernaar, nu zij een paar jaar onderweg zijn? In deze serie gaan elke aflevering twee fracties in op de gemaakte afspraken van het coalitieakkoord. Is de Renkumse politiek op de goede weg? In deel drie zijn Partij Renkumse Dorpen en de VVD aan de beurt.

Feike Klomp

 

PRD Hoe kijkt Partij Renkumse Dorpen naar Veranderend Renkum? Fractievoorzitter John Bartels: ,,Vooropgesteld, dat er natuurlijk positieve ontwikkelingen te noemen zijn, kiezen we ervoor stil te staan bij enkele voorbeelden waaruit blijkt, dat voornemens vaak niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid."

 

BOUWPROJECTEN ,,In het coalitieakkoord is sprake van het vlottrekken van bouwprojecten. Dat pakt men redelijk voortvarend op, maar waarom tot elke prijs", vraagt Bartels zich af. ,,Alleen al op twee bouwprojecten in Oosterbeek werd zonder slag of stoot twee miljoen euro aan gemeenschapsgeld toegelegd. Als je in Renkum een halve ton aan minder opbrengst aan woningbouw wilt incasseren, om op die manier de hoek Hogenkampseweg/Mr. van Damweg groen te laten, zodat tevens bomen bespaard blijven, mag dat ineens niet. Hoe zit dat dan met de uitspraak, dat bij ruimtelijke plannen zorgvuldig moet worden afgewogen of ze passen in onze mooie omgeving? Kortom bij het woningbouwbeleid is men met de gestelde uitspraken nogal selectief en eenzijdig."

 

BURGERINITIATIEVEN Op eenzelfde wijze gaat Renkum vaak om met burgerinitiatieven, aldus de PRD. ,,Men wil wel initiatieven bevorderen. Dat blijkt dan vooral op te gaan voor vanuit de gemeente aangestuurde initiatieven, zoals bij het ontwikkelen van Doorwerth Centrum, maar met spontane initiatieven vanuit de bevolking heeft de gemeente als het erop aankomt aanzienlijk meer moeite. Denk onder andere aan het burgerinitiatief De Buurt-Bongerd." Waarom het college aan het realiseren van een papiermuseum na zeven jaar praten nog steeds geen ruim baan geeft is niet alleen onbegrijpelijk, maar ook qua handelwijze zonder meer verwerpelijk, stelt Bartels verder. ,,De initiatiefnemer doet niet eens beroep op een structurele subsidie. Burgerinitiatieven zouden volgens de coalitie toch bevorderd worden?"

 

LEEGSTAND Bartels: ,,Renkum wil de winkelgebieden optimaliseren en leegstand tegengaan. Maar het college droeg er wel aan bij, dat bijvoorbeeld in de Renkumse Dorpsstraat, de bloemenkraam van Edwin de Beijer moest verdwijnen, evenals de outletwinkel van Sjaak Pansier. Een Aldi mag alleen maar in de winkelstraat komen, en als dat niet kan dan wil B&W niet meewerken aan een locatie elders in het dorp. Is dat nu in het belang van en luisteren naar de burgers, die eerder aangaven een discount in het dorp te willen hebben?"

 

LOSLATEN IN VERTROUWEN 'Loslaten in vertrouwen': ,,Dat uitgangspunt lijkt ook te pas en onpas gehanteerd te worden. De kringloopwinkel Jan Splinter aan de Europalaan in Renkum mocht uiteindelijk niet alleen een beperkt aantal uren open zijn, maar het college wilde bovendien, in tegenstelling tot wat de Winkeltijdenwet zegt, zelf bepalen voor welke dagen dat gold. Hoe laat zich dit rijmen met het streven om te komen tot minder regeldruk?"

 

OPEN EN TRANSPARANT Renkum wil open en transparant zijn, vervolgt Bartels zijn kritische noot: ,,Waarom vinden er dan raadsinformatiebijeenkomsten over onder andere bouwaangelegenheden met Vivare in beslotenheid plaats? Nog steeds is het niet mogelijk, dat burgers of vertegenwoordigers van instellingen actief mogen deelnemen aan deze vergaderingen. Het moge duidelijk zijn dat wij in ieder geval vinden dat sommige gestelde doelen uit het coalitieakkoord niet altijd de lading dekken."

 

VVD De VVD dan. Sommige taken passen het beste bij de overheid. Raadslid Wouter Hoge namens de Renkumse VVD-fractie hierover: ,,Bij de VVD vinden we de overheid echter soms ook inefficiënt, bureaucratisch, duur en traag. Door een kleinere overheid ontstaat ook meer ruimte voor andere initiatieven. In Renkum hebben we de inwoners de afgelopen periode expliciet uitgedaagd om met voorstellen te komen. En precies dat hebben ze massaal gedaan de afgelopen tijd: sportverenigingen nemen hun eigen onderhoud over, inwoners stellen ruimtelijke ordeningsplannen op (Renkum/Doorwerth centrum, visie landgoederen), nemen hun groenonderhoud zelf over (Park Bato's Wijk) en het welzijnswerk ligt niet meer bij een enkele marktpartij maar bij diverse lokale initiatieven."

 

AANBESTEDING Ook regionaal is er beweging gekomen: ,,Samen met de zorgaanbieders is bij ons de aanbesteding georganiseerd in plaats van alleen opgelegd door de overheid, waardoor we hier veel minder problemen hebben dan in andere regio's. De overheid is dus meer gaan faciliteren en ondersteunen dan gaan dicteren. En dat juichen we toe."

Zijn er dan ook nadelen vraagt de VVD zich af?

Hoge: ,,Ja! En dan met name financieel en qua organisatiekracht. Zijn de vrijwilligers ook over 5 jaar nog bereid hun afspraken na te komen? Ook komen de plannen van de betrokken inwoners vaak veel duurder uit dan er geld beschikbaar is. Wij vinden dat je als overheid echter niet meer geld kunt uitgeven dan er binnenkomt. Dat betekent dat je keuzes moet maken: een betere kleedkamer voor de voetbalvereniging en dus minder thuiszorg voor een bejaarde? Een voetbalvereniging voelt niet de pijn van de bejaarde bij het maken van de eigen plannen." Daarom blijft de rol van de politiek nog steeds belangrijk, aldus de liberalen: ,,Wij zien die afwegingen en maken die ook. Daarmee maak je je overigens soms niet populair: Ach, gun dat initiatief toch wat meer geld, wat een knieperts bij die VVD', horen we dan weleens."

 

NIET VOOR BANGE MENSEN Politici die dan geen rechte rug kunnen houden stellen de rekening uit en zullen die uiteindelijk gaan halen bij de kwetsbaarsten zonder stem, waarschuwt Hoge. ,,In veel 'linkse gemeenten' is dat gebeurd: ze hebben daar veel minder goede sociale regelingen dan in Renkum door het telkens doorschuiven van de rekening en dan ineens alsnog hard moeten ingrijpen. De VVD vindt dat de politiek niet iets is voor bange mensen."