• Peter Kraak van D66 Renkum: Er zijn zoveel mogelijkheden om onze politiek actief te volgen'.

    Martin Kohrman

Raadspraat: 'Uw mening telt zeker wel!'

RENKUM Nederlanders hebben veel vertrouwen in het politieke systeem. Over het algemeen is men ook tevreden met de democratie als regeringsvorm. Toch vindt de helft van de kiezers dat de Kamerleden zich niet bekommeren om hun mening. Is dit lokaal ook het geval?

Naast mijn dagelijks werk binnen de Rijksoverheid (KNMI) probeer ik in mijn vrije tijd de politiek dichter bij de inwoner te brengen. Met veel plezier ben ik al jaren actief in de lokale politiek. Mijn missie is het actief betrekken van de inwoners hierbij. Daarvoor wil ik dit artikel ook graag benutten!

Er zijn zoveel mogelijkheden om onze politiek actief te volgen. Op de publieke tribune bij de raadsvergaderingen is men van harte welkom. Voor de thuisblijvers is er een directe verbinding via internet. Zelfs de fractievergaderingen van een politieke partij zijn bij te wonen.

TAKEN EN ROLLEN Daarnaast vind ik het belangrijk dat de inwoners meer bekend worden met de taken en rollen van de gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Wethouders. Wat die laatste doen is meestal wel bekend, maar wat doet de gemeenteraad? In mijn ogen is de meest belangrijke taak daarvan het vertegenwoordigen van de inwoners. Zij zijn immers de kiezers! Bekommert de lokale politiek zich wel voldoende om de mening van de inwoners? Het antwoord op die vraag is voor mij volmondig “ja”. Iedere politieke partij is zoveel mogelijk in gesprek met inwoners. D66 Renkum doet dit onder andere door bezoek aan huis, bijwonen van inwonersbijeenkomsten (waaronder de dorpsplatforms), straatinterviews, huiskamerbijeenkomsten of actief deelnemen aan inwonersinitiatieven. Zo neem ik deel aan de werkgroep onderhoud park Bato’s wijk.

BALANS ZOEKEN Maar er gebeurt meer. De gemeenteraad en College van B&W denken ook na over hun rol in de samenleving. Zo ontwikkelt de gemeente zich actief tot een organisatie die de balans zoekt tussen het deelnemen aan de netwerksamenleving en het ruimte bieden aan de eigen kracht van de inwoners. In dat kader wil ik twee lokale instrumenten onder de aandacht brengen. “Right to challenge”: dit instrument biedt inwoners de kans om invulling te geven aan hun wens tot betrokkenheid. Het stelt hen in staat om in overleg met de gemeente de uitvoering van collectieve voorzieningen van de gemeente over te nemen, uiteraard met bijbehorend budget. Je kunt daarbij denken aan het onderhoud van een park of andere maatschappelijke voorzieningen. Het instrument wordt dit jaar verder uitgewerkt. En het “Inwonerpanel” (www.renkumspreekt.nl): een digitaal instrument om inwoners actief te betrekken bij (door-) ontwikkeling, monitoring en evaluatie van dienstverlening, beleid en projecten in de gemeente Renkum. Veel inwoners doen hier al aan mee, zoals met het actuele onderzoek over wonen, welzijn en zorg.

Praat mee, denk mee, uw mening doet er toe! U bent uiteraard van harte welkom bij D66 Renkum.

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt D66 Renkum aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren? Mail dan naar: infod66renkum@gmail.com. Peter Kraak is te bereiken via: kraakd66renkum@hotmail.com

Label:

Raadspraat