• Roelofsgroep.nl

'Nieuwe weg over en langs Campus meest kansrijk'

WAGENINGEN Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om te kiezen voor een nieuwe weg langs en over de Wageningen Campus om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Deze weg loopt zo dicht mogelijk langs de gebouwen op de Campus zodat er een maximale afstand is tot de woonwijk Noordwest. Het college concludeert dat dit de enige optie is die zowel verkeerskundig voldoet aan de gestelde eisen én binnen het beschikbare budget blijft.

De gemeenteraad behandelt dit onderwerp op maandag 15 mei en neemt, naar verwachting, voor de zomer een besluit. Voor geïnteresseerde inwoners organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op donderdag 11 mei tussen 19.00 en 21.00 uur in het stadhuis. Inwoners krijgen uitleg over de uitwerking van de varianten en kunnen dan hun vragen stellen.

De bereikbaarheid van Wageningen is kwetsbaar en in de spits is al regelmatig sprake van vertraging. Deze problemen worden de komende jaren alleen maar groter. Wageningen is volop in ontwikkeling en speelt een belangrijke economische rol in de regio. Vandaar dat ook de provincie Gelderland aanstuurt op een snelle aanpak van de situatie.

Verantwoordelijk wethouder Han ter Maat: ,,We zijn nu bezig om ons voor te bereiden op de verkeerssituatie in 2030. Dat is dus zo'n 15 jaar vooruit kijken. Ons oorspronkelijke idee was om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren door de bestaande wegen aan te passen. Dit bleek echter erg duur. Afgelopen november gaf de gemeenteraad de opdracht om ook routes over en langs de Campus te onderzoeken. Dat is de afgelopen maanden gedaan in overleg met een breed samengestelde klankbordgroep."

Er zijn drie mogelijke routes uitgewerkt op schetsniveau zodat ze vergeleken konden worden met drie mogelijkheden die al in beeld waren. ,,We hebben geconcludeerd dat een aantal varianten afvalt omdat ze het verkeerskundig niet goed genoeg doen. Een aantal andere varianten valt af omdat ze meer geld kosten dan we beschikbaar hebben. De provincie stelt maximaal 14 miljoen beschikbaar, de gemeente heeft ruim 6 miljoen gereserveerd staan. Uiteraard gaat de gemeenteraad over de financiën. Maar het college van burgemeester en wethouders heeft rekening te houden met de kaders die ook door de raad zijn gesteld en dus blijft er wat ons betreft maar één mogelijkheid over."

De voorgestelde oplossing,'Campusroute op maaiveld', gaat over de Kielekampsteeg en Plassteeg en buigt af naar het zuiden op zo groot mogelijk afstand van de Dijkgraaf. Dit tracé loopt zo dicht mogelijk langs de gebouwen op de Campus zodat er een maximale afstand is tot de woonwijk Noordwest. De weg loopt dan wel door het Dassenbos, maar het college ziet voldoende mogelijkheden om dit op een goede manier te compenseren. Wethouder Ter Maat: ,,We willen meer dan alleen compenseren. We grijpen dit aan om een impuls te geven aan het vergroenen van de omgeving door extra groen en natuurwaarde te realiseren. Ook de provincie is hier voorstander van en heeft uitgesproken bereid te zijn hierin extra te willen investeren."

In de volgende fase worden ook de maatregelen verder uitgewerkt om de eventuele overlast voor de bewoners van Noordwest zo te beperken dat de leefbaarheid van de wijk er niet op achteruit gaat. Ook wordt dan gekeken of de aansluiting op de busbaan en Nijenoord Allee nog wat kan veranderen en ook of de bereikbaarheid van de stad vanuit Noordwest per fiets kan worden verbeterd. ,,Indien de gemeenteraad het college volgt in de voorgestelde oplossing, dan zal het verkeersaanbod op de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee vanzelfsprekend afnemen; we verwachten tot naar het niveau van vóór 2012. Dat komt de leefbaarheid van de aangrenzende wijken in ieder geval ten goede."

De gemeenteraad heeft begin april opdracht gegeven voor het uitvoeren van een 'second opinion' op de uitgangspunten van de gehanteerde verkeersmodellen. Een extern bureau heeft dit uitgevoerd en heeft geconstateerd dat de juiste uitgangspunten zijn gehanteerd. Deze uitgangspunten waren de onderbouwing van de conclusie dat het bereikbaarheidsprobleem reëel is en opgelost moet worden.

De gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing over welke variant verder wordt uitgewerkt. Als alles volgens planning verloopt, kan de raad net voor het zomerreces een beslissing nemen. Na het besluit van de raad kan de route verder uitgewerkt worden op detailniveau. Hierbij worden inwoners en belangenbehartigers betrokken zodat het ontwerp geoptimaliseerd kan worden. Gelijktijdig wordt een m.e.r.-traject opgestart; deze is nodig voor de uiteindelijke bestemmingsplanprocedure. De met de provincie afgesproken planning houdt in dat de nieuwe weg er rond 2022 ligt.