• Eigen foto

Nieuwbouwplannen Churchillweg en Spelstraat

WAGENINGEN Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de locatie Churchillweg 21-27 en 31-35 en de Spelstraat 2-4. Dit houdt in dat er op deze plekken 118 nieuwe woningen worden gecreëerd. Deze woningen variëren van woonstudio's tot 3-kamerappartementen.

Wethouder Han ter Maat: ,,Op deze plek in de stad willen we ruimte bieden aan diverse woondoelgroepen: van senioren tot starters en studenten. Een gemengd programma dus. We hebben aan de ontwikkelaar gevraagd daar aandacht voor te hebben en dat is gelukkig goed opgepakt. Daardoor hebben we er weer een plek bij in de stad die we kunnen verbeteren qua aanzicht én waarbij we kunnen voldoen aan de bestaande woonbehoefte. Want ook deze plek aan de Churchillweg kan wel een opknapbeurt gebruiken. En dat kan nu, terwijl we hier ook nog woningen toevoegen voor doelgroepen die dat nodig hebben. Bovendien kan dan ook eindelijk de 'flessenhals' in de Churchillweg zelf worden verwijderd, dat komt de verkeersveiligheid weer ten goede."

AANDACHTSPUNTEN Afgelopen december bood ontwikkelaar Van der Leij Vastgoed de nieuwbouwplannen aan bij de gemeente. Het college ging toen akkoord onder een aantal voorwaarden. De vastgoedontwikkelaar heeft hierna zijn plannen bijgesteld en opnieuw bij de gemeente aangeboden. Bij de planontwikkeling is door de gemeente extra aandacht gevraagd voor de huisvesting van senioren. Voor deze doelgroep zijn daarom 8 driekamerappartementen gepland aan de Spelstraat. Het college vraagt nog wel aandacht voor de oppervlaktes van deze woningen. Ouder wordende mensen hebben vaak hulp of zorg aan huis nodig, hiervoor is ruimte nodig. In het vervolgtraject wordt daarom nog gekeken hoe er op dit punt verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Deze ontwikkeling levert een positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. De winkelbestemming voor zowel de voormalige locatie van Stormvogel als voor Intersport Winners komt hiermee te vervallen. Deze laatste vervalt overigens pas wanneer een passende hervestiging is gevonden voor de Intersport.

De plannen worden voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit die het college adviseert over de ruimtelijke kwaliteit. Ook de molenbiotoop mag niet in het geding komen: hiervoor is extra onderzoek nodig. Vervolgens kan de herziening van het bestemmingsplan opgestart worden. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in mei 2018 ter inzage gelegd, waarna de gemeenteraad in het najaar van 2018 zal besluiten over het vaststellen van het bestemmingsplan.