• Amvest
  • Amvest

Nieuw plan Dreyeroord gepresenteerd

OOSTERBEEK Vorig jaar heeft Amvest het voormalige hotel Dreyeroord aangekocht. Naar aanleiding van de reactie van een aantal belanghebbende organisaties op de oorspronkelijke nieuwbouwplannen, is in opdracht van Amvest een nieuw ontwerp tot stand gekomen. Hierin zijn de kenmerkende voor- en zijgevel van het voormalige hotel teruggebracht.

Amvest wil op de plek van het voormalige hotel Dreyeroord een vestiging van Het Gastenhuis realiseren. Dit is een kleinschalige zorgformule speciaal voor mensen met dementie. Op 16 juni vorig jaar heeft Het Gastenhuis zich gepresenteerd aan de buurt. Als zorginitiatief kreeg het een warme ontvangst en ook de nieuwbouwplannen werden door de buurt overwegend goed ontvangen. Vervolgens zijn er echter vanuit diverse belanghebbende organisaties bezwaren geuit tegen de sloop van het huidige gebouw, vanwege haar historie.

Het op 16 juni vorig jaar door Amvest gepresenteerde nieuwbouwplan is voortgekomen uit onderzoek waaruit bleek dat het niet mogelijk is om het huidige hotel te behouden. Het laten wonen en verzorgen van mensen met een hoge leeftijd en een hoog niveau van dementie is alleen mogelijk als het gebouw daar volledig op is ingericht. De indeling en oppervlaktes van de kamers, de gezamenlijke keuken en woonkamer en de gangen moet daar aan aangepast zijn. Ook de installaties en verlichting moeten aan de juiste technische eisen voldoen. Dat is in het bestaande gebouw niet haalbaar. Amvest/Het Gastenhuis kan en wil geen concessie doen aan de kwaliteit van wonen en zorg voor deze kwetsbare groep. Naar aanleiding van de geuite bezwaren heeft Amvest dit, op verzoek van de gemeente, nogmaals laten onderbouwen in een rapportage door een onafhankelijk deskundig bureau.

Naar aanleiding van de diverse bezwaren die zijn geuit over de voorgenomen sloop van het voormalige hotel Dreyeroord zijn er volgens Amvest één op één gesprekken gevoerd met de verschillende belanghebbende organisaties. Dit om hun bezwaren en wensen scherp te krijgen. De Stichting Behoud WOII Erfgoed Gelderland heeft daarbij eind vorig jaar ook een eigen verbouwplan gepresenteerd voor het behouden van delen van het voormalige hotel Dreyeroord. Amvest heeft het plan van de Stichting uitvoerig bestudeerd. In het alternatieve plan blijkt het programma van Het Gastenhuis echter niet inpasbaar. Het voldoet niet op aspecten als beschikbare ruimte, daglicht toetreding en ordening van verschillende functies die nodig zijn voor het leveren van kwalitatief goed zorg. De benodigde aanbouw/uitbreiding valt daarbij buiten het bouwvlak in het bestemmingsplan. Daarnaast wordt niet voldaan aan het bouwbesluit als het gaat om de afstand van de bebouwing tot de erfgrens van aangrenzende percelen. Ondanks dat behoud van het huidige gebouw niet mogelijk is heeft Amvest op basis van het plan van de Stichting, alle geuite bezwaren en op verzoek van de gemeente besloten het in juni 2016 gepresenteerde nieuwbouwplan te laten vervallen en een nieuw ontwerp te maken. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp, waarin de kenmerkende onderdelen van het hotel, zoals het er tijdens WO II eruit zag, duidelijk terugkomen.

Sinds WOII is het uiterlijk van het voormalige hotel Dreyeroord meerdere keren aangepast. Zo zijn er diverse aan- en uitbouwen, balkons en schoorstenen en een noodtrap aangebracht. In het nieuwe ontwerp komen de karakteristieke elementen uit de voor- en zijgevel van het iconische gevelbeeld uit de Tweede Wereldoorlog terug. Hierbij is de lengte van de gevel wel iets aangepast, zodat het programma van Het Gastenhuis goed kan worden ingepast. De hellingshoek van de schuine kap is gelijk aan die van het huidige hotel. Verder zijn ook de luiken en ramen zoals ze nu aanwezig zijn, teruggebracht in het gevelbeeld. Omdat het totale programma van Het Gastenhuis niet binnen het volume van het huidige pand past, wordt er nog een apart volume tegenaan gebouwd. Dit wordt vormgegeven in een afwijkende architectuur.. Het nieuwe ontwerp is recent informeel besproken met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en kan op hun instemming rekenen. Het nieuwe ontwerp is op 9 februari door Amvest en Het Gastenhuis gepresenteerd aan de verschillende belanghebbende organisaties.

Het Gastenhuis wil graag de naam Dreyeroord ook voor het nieuwe gebouw behouden. Tevens wil Het Gastenhuis tijdens de jaarlijkse Airborne herdenking het gebouw open stellen voor veteranen en hun familie. Daarnaast zal de woonkamer van Het Gastenhuis worden ingericht met schilderijen en foto´s die gemaakt zijn in de oorlogsjaren op deze plek of in de omgeving.

Label:

Dreyeroord