• Koen Wilmink

Mogelijk verruiming zondagsopenstelling Wageningen

WAGENINGEN Op initiatief van de gemeenteraad mogen winkels in Wageningen binnenkort wellicht ook op zon- en feestdagen de hele dag open zijn. Het college van burgemeester en wethouders sprak in zijn vergadering het voornemen uit om de openingstijden op die dagen te vervroegen van 13.00 uur naar 06.00 uur. Daarmee zal een belemmering opgeheven worden voor winkels en kunnen zij dezelfde openingstijden hanteren als op werkdagen.

Het besluit ligt vier weken ter inzage, zodat iedereen de kans krijgt om een zienswijze in te dienen. Na die periode beslist de gemeenteraad pas definitief of de openingstijden worden vervroegd.

In juni diende de gemeenteraad een motie in om de belemmeringen die gelden voor winkels weg te nemen. Als gevolg hiervan heeft het college een besluit genomen om de openingstijden gelijk te treken. Het college benadrukt het belang om het voorgenomen besluit vrij te geven voor inspraak.

Belanghebbenden kunnen een inspraakreactie indienen over de verruiming van de winkelopeningstijden. Wethouder Michiel Uitdehaag: ,,Ons college wil invulling geven aan de motie van de raad. Tegelijk vinden we het belangrijk dat er draagvlak is voor deze verruiming. Ons college zal in het definitieve voorstel aan de raad daarom de ingediende zienswijzen meewegen." Met de Stichting Ondernemersfonds Wageningen is inmiddels een eerste gesprek gevoerd over de mogelijke verruiming.

De verruimde openingstijden op zon- en feestdagen gaan pas in nadat de gemeenteraad hierover een definitief besluit heeft genomen. Dit volgt waarschijnlijk in februari 2016.