• Wethouder Dennis Gudden.

    Gemeente Wageningen

Kadernota Wageningen: 'Sluitende begroting met onverminderde ambities'

WAGENINGEN Het college heeft de concept kadernota 2017 vastgesteld en aangeboden aan de raad. Deze kadernota is bijzonder, want de laatste tijdens de bestuurstermijn van dit college. Burgemeester en wethouders gaan dan ook in op de ambities die zij nog hebben voor de komende tijd. Het college is erin geslaagd een meerjaren sluitende kadernota aan te bieden.

Wethouder Financien Dennis Gudden: ,,We zijn er trots op dat we onze ambities kunnen uitvoeren met een meerjarig sluitende begroting. Zo kunnen we onze stad verder versterken en een gezonde financiële huishouding overdragen aan een volgende raad en college."

AMBITIES In de afgelopen periode is hard gewerkt aan innovaties in het sociale domein, participatie van alle Wageningers, het experimenteren met een andere aanpak van sociale bijstand, een vitale en mooiere binnenstad in een goed bereikbaar Wageningen, de versterking van het economisch ecosysteem en een duurzame toekomst voor Wageningen. Daar wil het college de komende periode mee doorgaan. Prioriteit daarbij hebben: doorontwikkelen van de Campus en Kennisas; volop blijven inzetten op Wageningen klimaatneutraal in 2030 samen met lokale partijen; versterken van de binnenstad door initiatieven te stimuleren en te faciliteren; verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen per fiets en auto; uitvoeren van het beleid 'Samen Wageningen' en het uitvoeren van het ambitieuze groenbeleidsplan.

OMBUIGINGEN Om de ambities te kunnen waarmaken zijn ombuigingen nodig. Door diverse oorzaken ontvangt de gemeente in de toekomst minder inkomsten. Zo verstrekt het rijk Wageningen beduidend minder middelen voor de bijstandsuitkeringen.

De ombuigingsvoorstellen zijn opgenomen In de kadernota en raken zowel het zogenaamde sociaal domein (jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen) als andere terreinen. Voor het sociaal domein benadrukt het college de Wageningse principes in te stand te willen houden, omdat het een duurzame samenleving waarin iedereen kan meedoen van levensbelang vindt. Daarom accepteert het college dat in andere delen van de begroting ombuigingsmaatregelen moeten plaatsvinden. Het college stelt voor te schrappen in de eigen bedrijfsvoering door te werken met een plattere organisatie met minder leidinggevenden. Ook de uitvoering van projecten, bijvoorbeeld onderhoud van wegen, wordt meer verspreid in de tijd.

De gemeenteraad bespreekt de kadernota 2017 op de politieke avonden van 6 en 20 juni en stelt de kadernota definitief vast op 4 juli.

Vanaf 19 mei is de kadernota te vinden op www.wageningen.nl of in te zien bij de Bblthk.