• Archief BDUmedia

In gesprek met gemeenteraad over de Grebbedijk

WAGENINGEN Het college van b. en w. van Wageningen wil van de gemeenteraad weten of de raadsleden nog aanvullende wensen of ideeën hebben over het project Grebbedijk. Daarom krijgt de gemeenteraad eerst een presentatie over het project, gegeven door het Waterschap tijdens de Politieke Avond van 15 januari. Vervolgens wil het college een opinienotitie bespreken met de raadsleden. Dit gebeurt naar verwachting tijdens de Politieke Avond van 29 januari 2018. De opinienotitie is afgelopen week door het college vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

De Grebbedijk staat met hoge prioriteit op het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De gemeente werkt sinds 2014 samen met het Waterschap, de provincies Utrecht en Gelderland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat aan plannen om de dijk te versterken en veilig te houden. Tegelijkertijd biedt dit proces kansen voor verbetering van de kwaliteit van de omgeving en voor het realiseren van ambities op het terrein van natuurontwikkeling, het verbeteren van de haven, het leggen van meer recreatieve verbindingen tussen de uiterwaarden met het centrum van de stad en het eventueel verplaatsen van de recreatiehaven.

,,Dit, voor onze stad ontzettend belangrijke project, is echt participatief opgepakt", meent wethouder Han ter Maat. ,,Zo zijn er in de afgelopen twee jaar al twee grote bijeenkomsten in Junushoff geweest, die zeer goed bezocht zijn. Tijdens die bijeenkomsten zijn allerlei ideeën ingebracht door onze inwoners en de watersportverenigingen in onze stad. Daarnaast hebben de zogenaamde 'dijkdenkers' actief meegewerkt en interessante ideeën geuit. Vanuit de gemeente is bestaand beleid het uitgangspunt geweest, zoals de Structuurvisie, het Groenbeleidsplan en onze klimaatambities. Maar het kan goed zijn dat er inmiddels andere gedachten en wensen bij de raad leven. Die zou ik dan ook graag willen vernemen, zodat ik die alsnog kan inbrengen in het lopende proces. Op 24 januari aanstaande is er overigens weer een bijeenkomst voor de inwoners voor onze stad en ik wil dan ook belangstellenden uitnodigen om daar aanwezig te zijn en hun inbreng te leveren."

VOORKEURSVARIANT De komende jaren wordt op zorgvuldige wijze toegewerkt naar een uiteindelijk plan. Alle opgehaalde informatie wordt verwerkt in zes mogelijke varianten die in april 2018 worden vastgesteld. Daarna worden deze varianten verder uitgewerkt en worden de drie meest kansrijke alternatieven bepaald; dit gebeurt in januari 2019. Van deze drie alternatieven worden de positieve en negatieve effecten in beeld gebracht waarna alle betrokken besturen (voor de gemeente dus de gemeenteraad) een voorkeursvariant kunnen aanwijzen (voorjaar 2020).