• Communicatie Wageningen

Gemeente, Woningstichting en huurders maken prestatieafspraken

WAGENINGEN Gemeente Wageningen, de Woningstichting en huurders hebben op 6 december de Prestatieafspraken 2019 ondertekend. De focus ligt in 2019 vooral bij leefbaarheid, de vergrijzing in relatie tot passend wonen, duurzaamheid in wijken en huizen, betaalbaarheid en doorstroming binnen de huurwoningen.

Sinds 2015 maken woningcorporaties, gemeenten en huurders samen afspraken over de 'woonprestaties' die behaald moeten worden in de komende jaren. Deze afspraken zijn wettelijk verplicht en heten prestatieafspraken. Het doel hiervan is het borgen van de bijdrage van corporaties aan het uitvoeren van het lokale woonbeleid van de gemeente. Het lokale woonbeleid is in 2016 vastgelegd door de gemeenteraad als zijnde de woonvisie 'Wageningen Woont!'

De woningmarkt is ook in Wageningen aan verschillende trends onderhevig; bewoners worden ouder en willen of moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit vraagt om aanpassingen in en rond de woning. Het is belangrijk om nu al te bedenken hoe straks de woningen eruit moeten komen te zien.

DOORSTROMEN Ook van belang is het pakket van doorstromingsmaatregelen dat de Woningstichting gaat inzetten. Zo wordt er onder andere gebruik gemaakt van een ouderen-verhuismakelaar. Deze makelaar helpt senioren die willen verhuizen met voorrang naar een woning die beter past bij de wens om langer zelfstandig thuis te wonen. Hierdoor kan er mogelijk een grotere woning voor een gezin vrijkomen. Het gezin laat op hun beurt misschien weer een starterswoning achter.

OVERLAST Dit jaar vragen de huurders ook extra aandacht voor overlast. Bij de aanpak van overlast gaat de voornaamste zorg en aandacht uit naar de veroorzaker van de problemen. ,,Waar ik heel blij mee ben is dat wij op basis van de vraag van de huurders samen met de gemeente en andere betrokken partijen  een taskforce oprichten. Hiermee richten we onze aandacht juist ook op hoe alle bewoners zo prettig mogelijk samen thuis in de buurt kunnen wonen" geeft Annelies Barnard, directeur-bestuurder de Woningstichting aan.

Wethouder Wonen, Anne Jansen, is tevreden met de overeengekomen afspraken: ,,We zijn als gemeente blij met deze afspraken. Het mooie van dit proces is dat alle drie de partijen hun verantwoordelijkheid hierin nemen; samen werken we continu aan verbeteringen van de leefbaarheid in wijken en genoeg en betaalbare woningen voor ieder inkomen."

Mien van Rennes ondertekent de prestatieafspraken namens de vertegenwoordiging van huurders (van de Woningstichting): ,,Wij huurders vinden het belangrijk dat we worden gehoord, zowel door gemeente als door de Woningstichting. We zijn nauw betrokken geweest bij het proces van de prestatieafspraken en zijn erg tevreden hoe het is verlopen."