• Roelofsgroep.nl

Eerste stap naar inpassingsplan Campusroute Wageningen

WAGENINGEN Een nieuwe verbinding moet ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van Wageningen en Wageningen Campus wordt verbeterd en ook in de toekomst goed blijft. Voor deze Campusroute is een notitie gemaakt die de plan van aanpak beschrijft van hoe de milieueffecten van de nieuwe weg worden onderzocht.  Tussen 15 maart en 25 april kan iedereen reageren op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Provincie Gelderland wil het vestigingsklimaat van de regio rond Wageningen verbeteren en de economische potentie van Wageningen waaronder de Campus, het Business en Science Park en de Rijnhaven goed benutten. ,,Een goede bereikbaarheid is daarvoor een essentiële randvoorwaarde'', aldus de provincie. ,,De bereikbaarheid van Wageningen staat nu al onder druk en dit zal door allerlei ontwikkelingen alleen maar toenemen. Daarom werkt de provincie aan het versterken van de bereikbaarheid. Zowel voor de fiets, openbaar vervoer als voor de auto.''

NIEUWE WEG Voor het autoverkeer wil de provincie, in nauwe samenwerking met de gemeente, een nieuwe weg aanleggen over de randen van de Wageningen Campus. Deze verbinding heeft de werknaam Campusroute gekregen. Voordat het zover is moeten er een aantal procedures worden doorlopen. Zoals het onderzoek naar de effecten op het milieu via een milieueffectrapportage en het maken van een provinciaal bestemmingsplan (inpassingsplan). De eerste stap in dit onderzoek is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin wordt de opzet van het milieuonderzoek vastgelegd. Het concept is klaar en wordt nu ter inzage gelegd.

REACTIES Tijdens de periode van de ter inzagelegging wordt er ook advies gevraagd aan gemeente Wageningen en instanties zoals het Waterschap en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Aan de klankbordgroep is de Notitie vooraf toegestuurd voor reactie. In de onderzoeksopzet komen onder andere aan de orde: het waarom van het initiatief, de onderzochte alternatieven en de effecten op het milieu zoals water, lucht, en natuur.  Toegevoegd zijn ook onderzoek naar de effecten op klimaat en gezondheid. Tot slot is ook het participatie-en communicatieplan is toegevoegd waardoor duidelijk wordt hoe de provincie belangstellenden en omwonenden gaat betrekken bij het hele proces.

De stukken komen ter inzage te liggen bij gemeente Wageningen en de provincie Gelderland. De stukken worden vanaf 15 maart ook op de projectpagina gepubliceerd.

VERVOLG Medio mei is de verwachting dat alle adviezen beoordeeld zijn. Eind mei volgt dan een definitieve versie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. Daarna start het milieu effecten onderzoek. Parallel daaraan starten de ontwerpateliers om samen met geïnteresseerden binnen het zoekgebied verschillende varianten van de ligging van de weg uit te werken en te ontwerpen. Dit najaar volgt hieruit een voorstel voor één voorkeursalternatief. Na vaststelling van dit voorkeursalternatief door Gedeputeerde Staten volgt de procedure voor het inpassingsplan en wordt het voorkeursalternatief tot in detail uitgewerkt. Het inpassingsplan wordt door Provinciale Staten vastgesteld.