• Gemeente Wageningen

Cultuurhistorische waardenkaart met toetsingskader ter inzage

WAGENINGEN Een vestingstad als Wageningen, met stadsrechten sinds 1263, kent een lange geschiedenis. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de Cultuurhistorische waardenkaart waarin deze geschiedenis van Wageningen is samengevat. Dat heeft geleid tot het lijvige rapport met de titel 'Heerlijke vergezichten zijn er te genieten …'.

Dinsdag 6 maart heeft het college van Wageningen de Cultuurhistorische waardenkaart met het toetsingskader vastgesteld. Bij ruimtelijke gebiedsontwikkelingen wordt in de toekomst gestuurd op bescherming, versterking en inspiratie van de karakteristieke, ruimtelijke kenmerken die vanuit de historie van belang zijn. Dit vormt de basis voor de doorontwikkeling van de stad. Wethouder Gudden: ,,Het behoud van de waardevolle geschiedenis en de ruimtelijke kwaliteit van een gebied staan voorop. We willen met deze kaart proberen om historische structuren in ere te herstellen als nieuwe locaties ontwikkeld worden. En we willen bestaande cultuurhistorische lijnen zoveel mogelijk behouden en versterken, binnen en buiten de stad. In de Cultuurhistorische waardenkaart staan gebiedskenmerken beschreven. Wanneer een aanvrager wil bouwen dan dient zijn plan te voldoen aan de heersende gebiedskenmerken van die plek. Bouwen in een zichtas waardoor een vergezicht wordt belemmerd, bijvoorbeeld vanaf de stuwwal, kan als een ongewenste ontwikkeling worden gezien. Een nieuwe ontwikkeling kan daarentegen ook aanleiding geven om een stedenbouwkundige structuur die nauwelijks nog te herkennen was, juist weer te herstellen en beter zichtbaar te maken."

 De Cultuurhistorische waardenkaart is tot stand gekomen in samenwerking met een stuurgroep bestaande uit Wageningse vertegenwoordigers uit het werkveld van Cultuurhistorie. ,,Van beleid tot uitvoering is nagedacht over het nog beter borgen van de Wageningse cultuurhistorie. Daaruit is een prachtig resultaat voortgekomen dat door het college is bekrachtigd als beleidsstuk in de ruimtelijke ordening."

De Cultuurhistorische waardenkaart met het toetsingskader ligt vanaf 26 maart gedurende 6 weken ter inzage op het Stadhuis, Markt 22 in Wageningen. De volledige Cultuurhistorische waardenkaart is ook te raadplegen op de website van de gemeente: https://www.wageningen.nl/inwoners/bouwen/Cultuurhistorie/Cultuurhistorische_Waardenkaart. Daarnaast is de Cultuurhistorische waardenkaart met het toetsingskader ook in te zien op de landelijke website Overheid.nl.

Reacties kunnen tot maandag 7 mei een reactie insturen naar de gemeente. Dit kan per mail of per brief. Na afweging van de reacties, legt het college van burgemeester en wethouders de Cultuurhistorische waardenkaart en het toetsingskader voor besluitvorming voor aan de gemeenteraad.